Tarifes

Tarifa Aigües de Cullera

Comprendre les tarifes
 

Les tarifes per a la gestió d’aigua i el clavegueram s’elaboren tenint en compte les característiques específiques del municipi de Cullera i la legislació vigent actual.

 • Aigua i clavegueram 

  El municipi de Cullera es caracteritza perquè té uns recursos hídrics limitats. Este és el motiu pel qual s’aplica la facturació per trams de consum, per a facturar en funció de la despesa d’aigua i amb una tarifa creixent. D’esta manera, es fomenta un consum racional de l’aigua. Així mateix, els ingressos derivats de les tarifes han de cobrir tant els costos periòdics de gestió del servei com les inversions realitzades en les infraestructures que el municipi necessite.

  L'estructura tarifària del servei d'aigua i clavegueram té dues parts diferenciades:

  • La part variable, que es factura en funció del consum i s’aplica igualment a les tarifes d’aigua i en clavegueram. Es facturen, a més, per trams, tenint en compte els m3 consumits.
  • La part variable, que es factura en funció del consum i s’aplica igualment a les tarifes d’aigua i en clavegueram. Es facturen, a més, per trams, tenint en compte els m3 consumits.
  •  

   

 • Cànon de Sanejament

  Taxa autonòmica la titularitat de la qual correspon a l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals. L’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (abreujada com a Entitat de Sanejament d'Aigües), que es va crear per la Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià, com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i independent de la personalitat jurídica de la Generalitat, i amb plena capacitat pública i privada.

  Cànon de Sanejament

  •