Tarifes

Tarifa Aigües de Cullera

Comprendre les tarifes
 

Les tarifes per a la gestió d’aigua i el clavegueram s’elaboren tenint en compte les característiques específiques del municipi de Cullera i la legislació vigent actual.

 • Aigua i clavegueram 

  El municipi de Cullera es caracteritza perquè té uns recursos hídrics limitats. Aquest és el motiu pel qual s’aplica la facturació per trams de consum, per a facturar en funció de la despesa d’aigua i amb una tarifa creixent. D’aquesta manera, es fomenta un consum racional de l’aigua. Així mateix, els ingressos derivats de les tarifes han de cobrir tant els costos periòdics de gestió del servei com les inversions realitzades en les infraestructures que el municipi necessite.

  L'estructura tarifària del servei d'aigua i clavegueram té dues parts diferenciades:

  • La part variable, que es factura en funció del consum i s’aplica igualment a les tarifes d’aigua i en clavegueram. Es facturen, a més, per trams, tenint en compte els m3 consumits.
  • La part variable, que es factura en funció del consum i s’aplica igualment a les tarifes d’aigua i en clavegueram. Es facturen, a més, per trams, tenint en compte els m3 consumits.
  •  

   

 • Cànon de Sanejament

  Taxa autonòmica la titularitat de la qual correspon a l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals. L’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (abreujada com a Entitat de Sanejament d'Aigües), que es va crear per la Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià, com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i independent de la personalitat jurídica de la Generalitat, i amb plena capacitat pública i privada.

  Cànon de Sanejament

  •  

   

Dades de referència de consum mitjà d'un mes

El preu de l'aigua es determina en funció de distints trams de preus progressius, amb la finalitat de promoure un consum responsable, i la quota de servei corresponent. El preu mitjà del consum d'aigua d'una vivenda al mes equival a:

Cons. mensual

*Total aigua en factura

Preu mitjà cons. 1 litre

Preu mitjà cons. 1 m3

7 m3

6,41 €

0,0009 €

0,9157 €

15 m3

10,11 €

0,0007 €

0,6740 €

30 m3

24,92 €

0,0008 €

0,8307 €

* Inclou quota fixa i quota variable de consum.