Captació

Captación

Pous i depòsits

L’origen de l’aigua potable a Cullera

 

Els recursos hídrics disponibles en el municipi de Cullera per al proveïment d’aigua potable provenen de dues fonts de subministrament diferents. La primera és d’origen superficial, i la segona capta aigües procedents de l’aqüífer de la plana de València.

DENOMINACIÓ ORGANISME
CANAL XÚQUER-TÚRIA ETAP ALZIRA (VALÈNCIA) CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIES CLIMÀTIQUES I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
POU TANCAES-FAVARA (VALÈNCIA) AIGÜES DE CULLERA

La captació d’aigües subterrànies es fa en tres pous situats en el terme municipal de Favara (partida de les Tancaes). Tot el volum extret d'aquesta font de recurs hídric d'origen subterrani passa per un procés de desinfecció mitjançant cloració por addició de clor gas.

Les bombes de la captació eleven l’aigua als depòsits de mescla, situats també en el terme municipal de Favara, a una cota de 42 m s. n. m. Una vegada en els depòsits, estes aigües es mesclaran amb les provinents de l’ETAP d’Alzira, de major qualitat, amb la finalitat que es reduïsca la seua concentració de nitrats i plaguicides fins a nivells òptims per al consum humà. Finalment, l’aigua emmagatzemada i mesclada s’injecta per gravetat a la xarxa existent en un punt molt pròxim a la captació de les Tancaes, aplicant-li un segon procés de desinfecció mitjançant clor gas, amb l'objectiu de garantir el compliment de condicions òptimes de desinfecció en l'aigua subministrada a la població.

 
pous favara i dipòsit Depòsits de mescla
Pous Favara Depòsits de mescla

 

Pots consultar l'origen de l'aigua en el teu municipi en la web del SINAC (Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum).