Plataforma de contractes del sector públic

PLATAFORMA DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

El perfil del contractant d’Aigües de Cullera, SA és l’espai creat per a permetre l’accés públic a la informació relativa a la seua activitat contractual, com ara licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a estes, les contractacions programades, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats i qualsevol altra informació de tipus general que puga ser útil, com ara punts de contacte i mitjans de comunicació que es poden usar per a relacionar-se amb l’òrgan de contractació.

El perfil del contractant està regulat per l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual se transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

La difusió al “Perfil del contractant” de la informació relativa als procediments d’adjudicació de contractes tindrà els efectes previstos en el títol I del llibre II de la Llei 9/2017.

Òrgan de Contratació: Gerència d'Aigües de Cullera SA

Òrgan de Contratació: Consell d'Aigües de Cullera SA

mà escrivint amb bolígraf