Clavegueram

Alcantarillado 1

Una xarxa de més de 128 km

Xarxa de sanejament

 

Cullera disposa de 128 km de col·lectors de diàmetres situats entre 100 i 4.000 mm, dels quals 25 km són de pluvials i 103 km de residuals. A més, disposa d’un total d’11 estacions de bombament, 1 emissari que recull les aigües pluvials i 3 EDAR (Estany, Partideta i Brosquil).

EDAR de Cullera
 

La neteja del clavegueram municipal es fa de manera preventiva i programada. Les aigües residuals són conduïdes fins a l’estació depuradora d’aigües residuals de Cullera, situada en el camí de la Moleta. Les aigües pluvials s’evacuen al mar Mediterrani mitjançant un emissari submarí situat en el camí de l’escullera del municipi de Cullera.

Alcantarillado 2 EBAR, Emisario

EBAR Raco III

EBAR Faro

Emisario